където мечтите се сбъдват

Нашите проекти

първият проект на throughsport.eu

спорт. младежта. включване

Голям потенциал за обмен на практики и синергии има между младежката работа и масовия спорт, за да се включат младите хора в младежките общности и да се осигури опит в развитието на граждански умения. Проектът има за цел да създаде структуриран начин за споделяне и събиране на добри практики както в масовия спорт (включително училищния спорт), така и в работата с младежи, и да направи колекция от приобщаващи практики, използващи спорт и физическо възпитание, които осигуряват обучение за включването и гражданството. Четири организации (Унгария, Германия, България и Италия) обединиха своите ресурси в опит за насърчаване и развитие на ролята на спорта за овластяване на гражданските умения на младите хора за изграждане на по-приобщаващи и демократични общности, чрез споделяне и разпространение на практиките за използване на спорта и физическото възпитание като инструмент за включване. Проектът ще мобилизира и мотивира стотици хора от областта на спорта, образованието и младежката работа и ще включи 24 практикуващи, които ще обменят практики, ще съберат и документират 24 практики, за това как да използват спорта и физическата активност за подобряване на включването на дискриминирани млади хора в училищата, непрофесионалните спортни отбори и в младежки общности.

Четиримата партньори и техните асоциирани партньори – от области като спорт, образование и младежки дейности – ще работят в тясно сътрудничество по време на този проект, чрез срещи и обмен на практики, при които могат да се развият нови професионални отношения и партньорство. Четири национални консултативни срещи, основани на обсъждането на развитието на ролята на спорта за приобщаване, ще засилят сътрудничеството между асоциираните партньори. Това ще създаде фокус върху този въпрос и хората, идващи от трите сектора, ще могат да научат много един от друг. Четирите национални и едно международно Toolfair събития ще предоставят пространство за споделяне и обмен на тези практики между успели практикуващи, използващи спорт и физически дейности за развиване на умения и компетентност в младите хора, за създаване на приобщаваща общност.

Ще бъде създаден онлайн инструмент за събиране и разпространение на тези практики, теория и методология в рамките на партньорските организации и предоставянето им на разположение във всички участващи страни за по-широка публика (онлайн колекция от практики и методи). Онлайн инструментът ще бъде справка за ресурси и сътрудничество за спорт, образование и младежка работа с акцент върху включването на дискриминирани млади хора.

Освен това, проектът би искал да даде препоръки на администрацията на националната спортна политика, Европейската комисия, а също и на Съвета на Европа, за да покаже и развие потенциалната роля на спортните общности в подобряването на приобщаването и борбата с дискриминацията. Бихме искали да документираме нови идеи, нужди и предложения, които биха могли да бъдат от значение за политиците в областта на спорта, образованието и младежката работа и да се застъпим за широкото използване на потенциала на спорта за подобряване на включването на дискриминирани млади хора в младежките общности.

Обучението Чрез Спорт за приобщаване и гражданство има голям потенциал във физическото възпитание в училищата, в обучението на треньори и учители по физическо възпитание, както и в работата с млади хора в неравностойно положение, където в селото няма нищо друго освен футболно игрище. В тази връзка, проектът би могъл да предостави допълнителни доказателства за политиците за предприемане на мерки за създаването на условия и компетентност в трите сектора.