Асоциация Мария Кюри: Бойните изкуства като способ за приобщаване

 

Тема Използването на бойните изкуства като инструмент за образование и социално включване изследва различни нови възможности на спорта.
Цели В България, както и в други балкански страни, хората с увреждания и тези от други групи в неравностойно положение, често пъти не са активен част в образованието, трудовата заетост и обществения живот от най-ранната си възраст. Потенциалното изключването ги лишава от възможности да се ангажират и да развиват взаимоотношения с другите – възможности, които са от съществено значение за тяхното социално развитие и важни детерминанти на здравето и благополучието. Бойните изкуства като конкретна спортна дейност са подходящи за подпомагане на младите хора в неравностойно положение, за да придобият социални умения, които им липсват. Тези изкуства ги учи как да общуват ефективно, както и значението на работата в екип и сътрудничеството, определяне на цели, самодисциплина, уважение към другите и важността на спазването на правилата. Бойните изкуства също така дават възможност на студентите в неравностойно положение да поемат рискове и да научат как да се справят с неуспеха и успеха в безопасна и поддържаща среда. Треньорите и съотборниците им предоставят важни модели за подражание и могат да помогнат на младите хора да развият умения, които могат да прилагат в други аспекти на живота си, като например заетост. Ползите от физическата активност са универсални за всички деца, включително за хората с увреждания. Участието на ученици в неравностойно положение в спортни и развлекателни дейности насърчава приобщаването, свежда до минимум декондиционирането, оптимизира физическото функциониране и подобрява цялостното благосъстояние.
Целева група Да обучи учителите по физическо възпитание и спорт в училищата, да въведат бойни изкуства в програмата си, за да стимулират включването на социално слаби младежи.
Описание Спортът играе важна роля в нашето общество. Разнообразните образователни практики в областта на спорта могат да бъдат ефективни по отношение на изграждане на ценности като солидарността, различността, интелектуалността и културното съзнание. Спортът има специфично място в нашето общество, съчетаващо здравословна физическа активност със социално и културно наследство и разнообразие. Спортът може да бъде много мощен инструмент за обучение и приобщаване при работа с млади хора, защото може да бъде много мотивиращ и интересен. Той може да създаде мост между различните социални групи и по-добро взаимно разбиране и диалог.
Въздействие на програмата Проектът имаше за основна цел да обучи учители по физкултура и спортове в училища в отдалечени / селски райони, както и тези, в които има ученици в неравностойно социално положение как да въведат бойните изкуства, за да стимулират включването на младежи в неравностойно социално положение, независимо от възрастта, расата и уменията. Така бойните изкуства се превърнаха в в способ, който да засили самочувствието, да контролира насилието и да укрепи общностните аспекти. Няма причина, поради която бойните изкуства не могат да бъдат практикувани от всички, а при необходимост, проектът доказа, че може да бъде направена подходяща адаптация към възможностите на индивида.

Проектът предложи редица новаторски техники за стимулиране и улесняване на провеждането на обучения по спортни бойни изкуства, включващи използването на мобилно и онлайн обучение чрез електронна общностна обучителна платформа.

Извори http://inclusivemartialarts.eu/ 

https://inclusivemartialarts.eu/2019/06/17/multiplier-event-martial-arts-as-tool-for-inclusion-of-people-with-disabilities-video/ 

https://www.facebook.com/MAInclusion/about 

http://wingtsun-bg.com/ 

Организация/ специалист провеждащ практиката СНЦ „Асоциация Мария Кюри – МСА“, Пловдив, България
Ръководители на дейността Спортни клубове по бойни изкуства, специално обучени треньори за работа с деца със специални нужди от различни домове за настаняване и Спортен клуб „Ямато“, Стара Загора, България
Локация Пловдив, България